Digital pedagogikk

Dybdelæring og faglig kompetanse

Vi mener at digital pedagogikk skal støtte dypdelæring. Vi gjør dette gjennom et bevisst arbeid med digitale ferdigheter som gir elevene gode strategier for digital leseforståelse for å tilegne seg kunnskap i de ulike fagene via digitale kilder og bearbeide innhold gjennom digital produksjon. Vi oppmuntrer til tverrfaglige metoder og arbeidsmåter hvor læringen skjer i en meningsfylt sammenheng. Slik får elevene mulighet til å analysere, se sammenhenger og trekke konklusjoner på tvers av fagene og samtidig utvikle sine ferdigheter i praksis.


Vi veileder deg også i hvordan digital utvikling kan brukes til å utvikle fagspesifikke ferdigheter.

Noen eksempler:

  • Hvordan kan STL (Å skrive seg til lesing) støtte elevenes lese- og skriveutvikling?
  • Hvordan kan adaptiv læringsteknologi være en støtte i studentens matematiske utvikling?
  • Hvordan kan 3D-visualiseringer bidra til økt forståelse av geometri?
  • Hva innebærer digital leseforståelse og hvordan kan studenten utvikle gode strategier for dette?
  • Hvilke muligheter er det for å effektivt trene språk ved hjelp av digital teknologi?

Rom for læring

Hvordan ser et godt læringsmiljø ut? Det avhenger av hvilke pedagogiske aktiviteter som skal utføres i miljøet. Derfor er fleksibilitet et nøkkelord, enten det dreier seg om et digitalt eller et fysisk læringsmiljø. La miljøet være en forlengelse av læringen som pågår, der det er mulighet for både samarbeid og individuell refleksjon, kreativitet og ferdighetstrening, forelesninger og gruppesamtaler. De samme behovene finnes også for det digitale miljøet som både bør inneholde felles flater for å skape, individuelle øvelser for ferdighetstrening og fordypning og gode muligheter for læreren til å kommunisere med en eller flere elever samtidig.

Vi vil gjerne hjelpe dere med å se på det eksisterende miljøet og hvordan det kan organiseres og utvikles for å imøtekomme flere ulike pedagogiske aktiviteter.

Livslang læring og utfordrende undervisning

Når vi snakker om digital pedagogikk, fokuserer vi også på de evnene som lærer elevene å lære. For eksempel å kunne fungere godt i en gruppe, ta ansvar for sine oppgaver og holde en frist, gi tilbakemelding og fokusere på innholdet. Å støtte lærere og elever i å utvikle et "growth mindset" og ikke gi opp når det føles vanskelig samt å våge å utfordre seg selv, er et annet område som er viktig for oss når vi gjennomfører vår opplæring. Det betyr også at elevene skal eie sin egen læreprosess og ha strategier for å omsette sin kunnskap innenfor nye situasjoner og områder.

Digital ledelse

Tydelig visjon

Å starte en omfattende digitaliseringsprosess på en skole er like mye et endringsprosjekt som et IT-prosjekt. For å lykkes må det digitale arbeidet og nasjonale mål forankres i en klar visjon som forbinder forpliktelsen til teknologi med generelle verdier som elevers livsmål, pedagogikk og arbeidsmetoder som til fulle drar nytte av digital teknologi, fremtidige arbeidsmarkedsbehov og skoles oppdrag med å utdanne demokratiske borgere.

Vi i Advania Skolepartner er en strategisk støtte for skolene i å prioritere verdiene som er sentrale for deres skole og hvordan de kan understøttes av teknologien. Vi ser at en vellykket digitaliseringsprosess er basert på et langsiktig endringsarbeid som inkluderer alle i virksomheten utfra hva som angår dem i deres profesjonelle praksis, både på kort og lang sikt.


Mål og delmål

Motivasjon og engasjement er nært forbundet med synlig progresjon, derfor er det viktig å sette mål og delmål for digitaliseringsarbeidet på vei mot visjonen dere vil oppnå. Målene må settes både i forhold til både ledelsens strategiske arbeid, lærernes profesjonelle utvikling og elevenes kunnskap i klasserommet.

Eksempler på mål og delmål kan være at den digitale arbeidsplassen som brukes av skolen fører til økt samarbeid mellom lærere på skolen og at de deler mer materiale med hverandre. Et annet mål kan være at det er en felles plan for hvordan skolelærere jobber med digital kildekritikk knyttet til informasjonssøk i klasserommet, eller etablering av god struktur for hvordan ting kommuniseres internt og eksternt.

Med Advania Skolepartners analyseverktøy og våre medarbeideres lange erfaring fra strategisk digital utvikling, får din skole hjelp til å prioritere målene basert på deres behov. Dette gjør at dere får raskere effekter som blir merkbare i virksomheten.

Frida Monsén
Educational Manager